Камара на строителите

Кликнете върху снимката, за да се уголеми.

Компанията е лицензирана от Камара на българските строители с Удостоверение № I – TV 025696 за Първа Група строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения и Строежи от Втора до Пета категория.

Основните цели на Камарата са:

  • идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
  • подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
  • защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
  • издигане на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си;

Свали