През 2016 год. стартира реализацията на договор № № BG16RFOP002-2.001-0488-C01 за изпълнение на проект...